Praca Transowa Aleksa Sandersa

alex-sanders-color

Alex Sanders, znany szeroko jako 'Król Czarownic’ i założyciel Aleksandryjskiej Wicca, był także medium transowym. Ludzie mają różne poglądy na temat źródeł komunikacji uzyskiwanej przez takie media. Wyjaśnienia są różne, od prostych okultystycznych, które mówią, iż istoty nachodzące na medium są bytami dysponującymi swoimi własnymi charakterystycznymi i realnymi mocami, do tych bardziej psychologicznych mówiących, iż komunikacja w transie reprezentuje dysocjacyjne części psychiki medium.

Jako psycholog jestem otwarta i uważam, że oba poglądy mogą zawierać część prawdy. Media często wydają się przeskakiwać z czystego jasnowidzenia w komunikacje mogące być głosami ich własnych, nieświadomych myśli. Bez względu jednak na pochodzenie bytów z transu, media często tworzą przepowiednie i wiadomości o charakterze duchowym, które przekraczają wiedzę i stan duchowy z ich codziennego poziomu świadomości.

Podczas wielu lat bycia transowym medium, Alex nachodzony był przez archetypy z wielu panteonów, aczkolwiek wyjątkowe relacje miał z panteonem egipskim. Poniższy ekstrakt zwany 'Sekhmet’ pochodzi z tak zwanej 'Pracy Południowej Strażnicy’, kiedy Alex pracował z mocami wewnętrznych płaszczyzn należącymi do żywiołu Ognia.

W przeciwieństwie do tradycyjnego kojarzenia Sekhmet z bogiem Ptahem, Architektem Wszechświata, Alex wierzył, iż w sensie ezoterycznym i w pracach magicznych, męskim odpowiednikiem Sekhmet była męska, pochodząca z Geburah, moc boga Seta. Wpływ Sekhmet miał poskromić negatywne aspekty Geburah. Jako Jej partner, Set działał raczej jako moc bardziej uzdrawiająca niż destrukcyjna, był bardziej niszczycielem chorób niż sam w sobie zarazą.

Większość późniejszych prac transowych Aleksa zostało nagranych. Wiadomość od Sekhmet otrzymał 5-go października 1986 roku. Poniżej przytaczam zapis nagrania, mogącego posłużyć jako pouczenie bogini w rytuale Sekhmet:

2bf204c6fb381ab8d8eed4e9645261ee

Jestem królową Marsa. To ja wzywam Seta, Pana Wojny do siebie. To On zapładnia mnie swoim Ogniem. Przybywam do ciebie jako Wulkan, jako absolutna i wszechmocna erupcja. Moje płynne metale są bielsze niż śnieg, bardziej złote niż pukle włosów najpiękniejszych kobiet na twojej Ziemi.

Jestem Meduzą, Gorgoną; kto znajdzie się w mym uścisku – kamienieje. Tylko ja i mój Pan możemy ten uścisk zwolnić. To ja przybywam do ciebie z płonącymi włosami. To ja daję życie Dziecku Ognia. To ja doglądam Ognia mojej Doskonałej Miłości. Pochodnia Życia jest moja. Jestem Matką Tworzycielką. Przybywam do ciebie jako Płomień Życia. Jestem Sekhmet.

Przybywam żeby oczyszczać i uzdrawiać. Wszelkie uzdrowicielskie moce do mnie należą. Ciepło twoich rąk pochodzi ode mnie, aby uzdrawiać. Ciepło, które płynie, aby oczyścić i uzdrowić z nowotworów i złych narośli twój świat.

Mój partner odpowiada mi i żywi mnie mocą Marsa, choć ja przychodzę spoza niej. To ja łagodzę cios jego miecza i czynię go mocą uzdrawiającą, zdolną odciąć zło. Jesteś błogosławiony przez moc Marsa. Przybędę do ciebie wiele razy. Przyprowadzimy ze sobą nasze kohorty, naszą władzę, nasze moce, nasze księstwa.

Jest wielu w twoim świecie – twoim małym miejscu istnienia – którzy mogliby uczynić nasze moce złymi, którzy mogliby głosić i praktykować nieczyste (rzeczy). My przybywamy do ciebie z czystą i idealną prawdą. Przyjmij energię życia, moc przepływającą przez twoje ciało. Przyjmij ciepło płynów płynących przez twe ciało. Przyjmij oddech, który nie może żyć bez Ognia. Przyjmij ciepło Ziemi od mego Pana – płonącej kuli Marsa, odbitej do ciebie przez Słońce. Ustanów siebie na Ziemi. Przyjmij Ogień! Twój Świat ma Moc zesłanego na niego Ducha. Nasz świat, dałam tobie jako dar Ziemi, Powietrza, Ognia i Wody. Przyjmij nasze dwa duchy połączone w Płomieniu. Opuszczamy cię.

Praca transowa Aleksa Sandersa została opublikowana w „Children of Sekhmet” („Dzieci Sekhmet”) przez Vivianne Crowley.
Oryginał w języku angielskim:

The Trance Work
of Alex Sanders

by Vivianne Crowley

Alex Sanders was well known as „King of the Witches” and the founder of Alexandrian Wicca, but he was also a trance medium. People have different views about the source of the communications received by trance mediums. Explanations range from the straightforward occult one, that the entities who overshadow the medium are personalities in their own right and real forces, to the more psychological one that trance communications represent dissociated parts of the medium’s psyche.

As a psychologist I keep an open mind and both views may contain some truth. Mediums often seem to slip from true clairvoyance into communications which are the voice of their own unconscious thoughts. Regardless however of the origin of trance personalities, mediums often produce clairvoyance and messages of a spiritual quality which outstrip the knowledge and spiritual state of the medium’s everyday level of consciousness.

During his many years of trance mediumship, Alex was overshadowed by divine archetypes of many pantheons, although he had a special relationship with the Egyptian pantheon. The Sekhmet extract is from what is called, „The Southern Quarter Working”, when Alex was working with the inner planes forces of the element of Fire.

In contrast to the traditional pairing of Sekhmet with the God Ptah, the Architect of the Universe, Alex believed that in an esoteric sense and in magical workings, Sekhmet’s male counterpart was the male Geburic force of Set. Sekhmet’s influence acted to tame the negative aspects of Geburah. As Her consort, Set operated as a healing rather than a negative destructive force, a destroyer of disease rather than Himself a pestilence.

Most of Alex’s later trance workings were taped. The Sekhmet message was received on 5 October 1986. Below is an extract from the tape which can be used as a Charge in a Sekhmet ritual:

I am the Queen of Mars. It is I who calls the War Lord Set to me. It is He who fertilises me with Fire. I come to you as a Volcano, in a complete and powerful eruption. My molten metals are whiter than snow, golder than the locks of the most beautiful women of your Earth. I am the Medusa, the Gorgon; whoso comes within my grip is turned to stone, yet I and my Lord can free that. It is I who comes to you with flaming hair. I it is who gives birth to the Child of Fire. I it is who tends the Fire of my Perfect Love. The Torch of Life is mine. I am the Creator Mother. I come to you as the Flame of Life. I am Sekhmet.

I come to purify, to purge. All the healing forces are mine. The heat of your hands comes from me to heal. The heat that flows perfectly to purge and purify away the cancers and evil growths of your world.

My consort answers unto me and feeds me with the power of Mars yet I come from beyond. It is I who softens the blow of his sword and makes it to be a healing force, to cut away the evil. You are blessed from the power of Mars. I shall come to you many times. We shall bring our cohorts, our dominions, our powers, our principalities.

There are many in your world – your tiny minuscule place of existence – who would make our powers to be evil, who would preach and practice unclean (things). We come to you with a pure and perfect truth. Receive the life force, the force that flows through your body. Receive the warmth of the liquids that flow through your body. Receive the breath that cannot live without Fire. Receive the Earth’s warmth from my Lord – the blazing orb of Mars, reflected to you by the Sun. Establish yourself upon Earth. Receive the Fire! Your world has the Pentecostal Force. Our world I have given to you as a gift of Earth, Air, Fire and Water. Receive our two spirits fused into a Flame. We leave you.

The Trance Work of Alex Sanders by Vivianne Crowley was published in “Children of Sekhmet”

Vivianne Crowley